Justiční gang

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

JUDr. Dana Svatošová

David Dembinski, 21.4.1983

Vazební věznice OstravaTrestní oznámení

na neznámého pachatele

Dne 19.8.2008 jsem byl vzat do vazby dle §67 a, b, c, a to ve věci tzv. „střelby na ulici Stodolní“, v bodě 1 obžaloby jsem byl uznán vinným a byl mě uložen nepodmíněný trest ve výši 3 let.

Po celou dobu od 19.8.2008 až dosud usiluji o vydání průkazu totožnosti státu Česká republika. Jsem státním občanem České republiky, bytem Francis Rachel Street, Victoria-Mahé, Seychelles, a dosud pod různými lživými záminkami mě sociální pracovníci věznic MS ČR a pracovník Magistrátu města Ostravy znemožnili, a to úmyslně vydání průkazu totožnosti ČR. Působili na mě nátlak, abych se opět trvale přihlásil k pobytu v ČR, důvody svého jednání mě nesdělili a způsobili mi majetkovou újmu ve výši 41.160.000 Kč, a dále mi poškodili má práva, když jsem bez průkazu totožnosti byl právně nezpůsobilý před notářem. K tomu jsem podal žalobu o náhradu škody Obvodnímusoudu Praha 2 na Ministerstvo spravedlnosti.

Dne 19.8.2011 jsem byl vzat do vazby dle §67 a, a to z útěkových důvodů – trvalý pobyt v Seychelské republice. Dne 1.9. jsem požádal ředitele věznice o umožnění používání rychlovarné konvice a televizního přijímače připojeného na elektrickou síť pomocí trafa.

Rychlovarná konvice je vnitřním řádem č.j. VS117/19/2010-50/Všeob./308 ze dne 17.3.2010, článek 5, kapitola „Stravování“, odstavec 4, povoleným elektrospotřebičem k přípravě nápojů a instantních potravin.

Vlastní televizní přijímač je článkem 14 o uspokojení kulturních potřeb, odstavec 1, povolen v případě, že jsou pro něj splněny podmínky.

Má žádost byla zamítnuta pod nepravdivými záminkami, že elektrická síť neumožňuje připojení výše uvedených spotřebičů, a dále mě bylo odmítnuto dne 5.9. písemné vyjádření s tím, že ředitel není povinen se písemně vyjadřovat.

Dle mého bylo hrubě zneužito úřední pravomoci s cílem mě psychicky podlomit mou integritu a působit na mě, abych dále nevypovídal před orgány Ministerstva vnitra – Inspekce policie ve věci IN-TC704/2009, kdy jsem se svou rodinou poškozeným v tzv. „justičním gangu“, a tato skupina mě plánovala unést z věznice Heřmanice při eskortě k soudu, přičemž toto bylo znemožněno útvary PČR a VS ČR. Nelze oponovat špatnou sítí energií, když ostatní vazebně stíhaní mohou míti varné konvice a televize připojené k zásuvce!

Je veřejným tajemstvím, že na Ostravsku působí léta skupina složená z policistů, bývalého zaměstnance Inspekce policie ČR – nyní advokátního koncipienta, a zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti + podnikatelé, jež umožňují ve svém složení a za úplatu uniknout z trestního řízení, ovlivnit svědky tr. činnosti, nebýt vzat do vazby, býti propuštěn z vazby, zajistit zdravotní posudky pro odklad a přerušení VTOS, přemístění v rámci věznic do preferovaných věznic v krátkém časovém intervalu, zajistit nadstandardní podmínky výkonu vazby a trestu, optimalizovat rozhodnutí o podmínečném propuštění či přeřazení do mírnějšího typu věznice.

V případě, že skupině „justičního gangu“ někdo překáží, dokáží jednotlivce trestně stíhat a dle svých požadavků držet ve vazbě či výkonu trestu. Tato skupina má na sobě přes 300 poškozených.

V současnosti se obávám, že tato skupina mě opětovně zajišťuje podmínky výkonu vazby v rozporu se zákonem o výkonu vazby a vnitřním řádem Vazební věznice Ostrava. Nutno poukázat na fakt, že tzv. „šéf gangu“ byl velice krátce ve VTOS a pod, diplomaticky řečeno, zázračným posudkem lékaře propuštěn z výkonu trestu. V současnosti v Ostravě neexistuje zájem ani snaha státních orgánů tuto skupinu rozprášit.

Jsem přesvědčen, že rozhodnutí o zamítnutí mé žádosti o vydání průkazu totožnosti ČR, varné konvice + televizního přijímače, vychází z požadavků „justičního gangu“ a naplňuje znaky trestného činu.


V Ostravě dne 7. září 2011          

David Dembinski v.r.

Reklamy