Učme se z dějin

Stručně řečeno: pojďme zpět k pramenům, zpět ke kořenům. Poznejme počátky našeho národa a veďme k tomuto poznání naši mládež. Prosaďme k tomu účelu rozšíření počtu hodin dějepisu i občanské nauky na školách.

Dědictví Keltů a Praslovanů. Dědictví antiky a křesťanství. Vše pozitivní v našich dějinách: ideje svatováclavská, cyrilometodějská, probuzenecká, boj za národní svébytnost, obrození, ekonomickou samostatnost, sociální spravedlnost, odboj proti všem deformacím a cizorodým negativním myšlenkám, které ohrožovaly a mařily pozitivní vývoj, takže si vynutily zdravá odbojová hnutí. Tak tomu bylo od počátku našich dějin, ale nejživější jsou nám zkušenosti posledních generací: trojí odboj (antihabsburský – legie, antinacistický, antikomunistický) a současně boj za něco, totiž za národní existenci, svébytnost a sebevědomí.

Jsme pro Evropu národů, svět svébytných kultur a kontinentů

  • Obnovit ve školách solidní vyučování dějepisu (české dějiny, evropské dějiny, světové dějiny);

  • Obnovit ve školách národní výchovu (úcta k mateřskému jazyku, národním a státním symbolům, národním a regionálním obyčejům: kroje, svéráz, české národní písně);

  • Prosadit zákon o státním jazyce, neudělovat občanství imigrantům bez státní zkoušky českého jazyka, literatury, dějin a kultury;

  • Obnovit ve školách v rámci občanské výchovy i výchovu k respektu jiných národních kultur;

  • Zavést povinné vyučování druhého (mezinárodního) jazyka;

  • Omezit případy tzv. utajovaných skutečností a minimalizovat tak zasahování tajných služeb do soukromí občanů;

  • Naopak rozšířit právo občanů na přístup k informacím a tak zprůhlednit činnost všech státních (veřejných) organizací;

  • Zajistit rychlé jednání soudů;

  • Postupovat energicky proti veškeré kriminalitě, zvláště drogovým dealerům a zločineckým mafiím a jejich průnikům do státních a veřejných orgánů;

  • Exemplárně trestat přehmaty orgánů činných v trestním řízení, a soudců, včetně jejich hmotné odpovědnosti za chybná rozhodnutí.

NE tajným organizacím (zednářství, tajným službám, všelijakým internacionálám), které směřují k potlačování národní svébytnosti a přetavování lidstva v nějakém multikulturním kotli.

Závěr

Největší hrůzy si připravují lidé sami sobě. Zvykli jsme se dívat na své životy jako na odboj: první, druhý, třetí a nevím, kolikátý ještě na nás čeká.

Převzato z časopisu Svědomí č. 4/2011 (zkrácená verze)

Reklamy