Česká vize – vystoupení z EU

Již od vzniku samostatné České republiky je v Ústavě ČR zakotveno všeobecné referendum. Do dnešních dnů prováděci zákon o všeobecném referendu nebyl přijat. Politikové se bojí vůle veřejnosti, nemají zájem, aby podstatné otázky české politiky rozhodovali lidé v referendu.

Proto vás občané vybízím, abychom si referendum zorganizovali sami. Vhodnou příležitostí jsou volby do EP.Ptejte se představitelú politických stran, aby vám odpověděli jednoznačně, zda-li jsou pro setrvání v EU nebo nikoli.V televizní debatě s předsedy všech parlamentních politických stran a hnutí se všichni předsedové vyjádřili pro setrvání v EU. Přitom EU má obrovský demokratický deficit. Evropská veřejnost neví, jakým způsobem je jmenována Evropská komise i jiné orgány EU. Jedinným orgánem, který volí občané Evropy je Evropský parlament. Ale tento parlament nemá legislativní iniciativu, tzn. nemůže navrhovat zákony, může je pouze připomínkovat a schválit. Proto si myslím, že byste měli volit pouze ty politické strany, které usilují o vystoupení z EU. Tyto politické strany budou v EP tvořit euroskeptický program a půjde o to, aby Evropa byla kontinentem národních nezávislých států , které budou mít jednotný hospodářský trh, ale o základním směřování států budou rozhodovat samy.

Od samého počátku vzniku EHS, později EU se jedná o projekt politický, teprve v druhé řadě o projekt hospodářský. Tento projekt je projektem euroatlantickým. Politický vliv USA byl od samého počátku velmi patrný. Politiku určují více nadnárodní korporace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, FED, Rada pro zahraniční vztahy v USA a Evropská centrální banka než občané Evropy.Současná hospodářská krize je krizí finančního systému. Do Evropy byla implementována z USA. Samotné USA se dostaly v minulém roce do platební neschopnosti a stály před finančním kolapsem. Tento byl rozhodnutím Kongresu USA pouze oddálen do roku 2015. V současné době probíhají jednání o spojení hospodářského trhu USA a EU. Chtěl bych upozornit, že pokud by k tomu došlo, byla by patrně Evropa zaplavena geneticky modifikovanými potravinami z USA.

Problémem Evropy je imigrace. V ČR DSSS neustále poukazuje na tento český a zároveň evropský jev. Politika multikulturalismu podkopává z dlouhodobého hlediska existenci národních států. Je to řízený proces, který je již zakotven v ústavách členských států EU. Tím, že jsme přijali  Lisabonskou smlouvu, tak jsme se vzdali řešení této otázky na národní úrovni a musíme respektovat rozhodování Evropské komise. To je také důvod, proč DSSS usiluje o vystoupení z EU.

Jeví se mi, že společnost v současné době je řízená dle dvou hesel : Řád v chaosu. Rozděl a panuj. Proč  Evropská komise klade ČR jako podmínku pro čerpání evropských dotací tzv. služební zákon? Pokud by ve společnosti došlo k politické a hospodářské krizi, mohli by vysocí statní úředníci řídit stát i bez volených zástupcú. Tuto otázku zjednodušuji , ale rychlost tvoření tzv. služebního zákona je velmi podivná. Od 1.1.2014 platí nový občanský zákoník, který je základním právním dokumentem každého občana. Jeho přijetí Rusnokovou vládou bylo velmi rychlé. Sami právníci se v něm řádně neorientují. Jaké je právní  vědomí občanů, když vláda překotně příjmá zákony, které mají platit dlouhá léta. Potom se mi občané dovídáme, že došlo k výrazným změnám, o kterých jsme nemohli diskutovat , byly prostě administrativné nařízeny s požehnáním Evropské unie. Také ČNB v podstatě devalvovala českou korunu. V čí to bylo režii, když ani vláda, parlament, exprezident a prezident tento krok nepovažují za potřebný? Znehodnotily lidem úspory a došlo k markantnímu zdražení zboží a nezaměstnanost , největší problém současnosti, tímto opatřením nebyl ani náznakem řešen.

I ve volbách do EP kandiduje velmi mnoho politických stran a hnutí. Není dobré, že narychlo vznikají politické strany a hnutí s jepičí životností a lidem znepřehledňují politickou orientaci.

Od roku 2008 se neustále zhoršuje životní úroveň většiny lidí. V ČR je 800 000 exekucí. Zadluženost státu činí skoro 1.8 bilionů Kč. Stejnou částkou jsou zadluženi lidé u bankovních institucí. Klesá koupěschopnost obyvatel. Vyvážíme, ale domáci spotřeba klesá. Již skoro 1 000 000 lidí žije pod hranicí chudoby, bezdomovectví je na vzestupu. Tento proces není pouze český, ale týká se mnohých evropských států. Není to záměr? Nepříjdou potom nadnárodní korporace s řešením? Nezdělí nám, že národní státy nedovedly řešit tyto problémy. Nepříjde potom nová totalitní světovláda? Mnohá  tato schémata jsou již patrná. Současná krize na Ukrajině je toho dokladem. Ukrajinský problém je hlavně otázkou geopolitickou. USA a EU podporovaly pěti miliardami dolarů v posledních letech politické strany a hnutí na Ukrajině, které situaci vyhrotily. Ruská federece pochopitelné musí hájit své národní a geopolitické zájmy.

Česká republika by měla provádět neutrální politiku, nevměšovat se do vnitřních záležitostí ostatních států. NATO, jehož jsme členy, zasahuje i v zemích, které nejsou členy NATO a zasahuje a prosazuje zájmy nadnárodních korporací pod záminkou demokracie a občanských a lidských práv. NATO se často vměšuje i do sporú, které nejsou odsouhlaseny Radou bezpečnosti a OSN. DSSS prosazuje, abychom vystoupili z NATO. Jsme pro to, aby náš stát vstoupil do sdružení států EFTA a tím byl součástí jednotného evropského trhu.

Vážení  spoluobčané. Volte s rozmyslem.

Kdo volí rozumem a srdcem volí DSSS.

Kandidát do EP za DSSS

Mgr. Jaroslav Chalupa

Reklamy