Programové prohlášení krajského výboru Moravskoslezského kraje

Morava, Slezané, uchopte osud svého regionu do svých rukou…

Je nám ctí uvést programové prohlášení Dělnické strany sociální spravedlnosti pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro Moravskoslezský kraj. Je nám ctí představit Vám kandidátku poctivých a statečných vlastenců, Vašich spoluobčanů, kteří se rozhodli nesedět doma v plytkých pomluvách nefungujícího Systému, ale vydat se na cestu nelehkou, na jejímž konci si přejí spokojený region, prosperující kraj, bezpečná města a rodiny – základ státu, které v jistotě a klidu šťastně vychovávají své děti.

Vážení spoluobčané, přátelé, přišel čas na změnu, přišel čas na opravdovou změnu, která smete zlo, nepořádek, korupci, politikaření, a politickou nabubřelost nahradí poctivou prací, obětavostí a čistým štítem. Věříme ve Váš hlas, věříme ve vás stejně tak, jako Vy věříte v nás!

Dělnická strana sociální spravedlnosti, pokračovatelka pozastavené Dělnické strany, se již od svého vzniku aktivně zapojuje do dění na české politické scéně. Cílem našeho snažení je občan, který bude hrdý na to, že je občanem Severomoravského kraje. Náš kraj nemůže ležet v oblasti periférie zájmu vlády a jejich orgánů, či dokonce chápán jen jako významný zdroj příjmů do státní pokladny.

Chceme výrazně změnit tu skutečnost, kdy občan má sice právo vyjádřit svůj názor, ale v podstatě ho nikdo neposlouchá a nikdo není ochoten připomínky akceptovat.

Proto prosazujeme referendum i ve všech důležitých otázkách, které se týkají rozvoje a problémů kraje.

Je s podivem, že se nikdo nepozastavil nad plýtváním kvalitní zemědělskou půdou v kraji. Na zelené louce rostou jako houby po dešti investiční celky, za výrazné podpory krajských orgánů, které je možno považovat za jakési „montovny“, kde jsou zaměstnanci považováni za levnou pracovní sílu a odsouzeni k mechanické práci. Nebude tato zemědělská půda jednou chybět?

V zájmu naší strany jsou projekty, které by umožnily využít potenciál našeho kraje. Naší představou je především budování geotermálních elektráren, kde cena této investice je mnohem nižší než u klasických tepelných či jaderných elektráren včetně výrobní energie, a zároveň se nemusí řešit jaderný odpad nebo popílek. Dnešní technologie umožňují vrty do 5000 m, které jsou ukončeny do 3 měsíců a energie (teplo) ze země je zdarma, nevyčerpatelná a hlavně čistí ovzduší. Čerpejme zkušenosti z Bavorska a neohlížejme se na lobby ČEZu. Současná energie, tak jak ji prodává ČEZ, je nesmírně drahá a zcela bezohledně její cena neustále stoupá. Občane plať, jinou možnost nemáš! Je zapotřebí zpracovat projekt, který by energii zlevnil, nikoli neustále zdražoval.

V zorném úhlu našeho zájmu je celá řada konkrétních akcí, které chceme prosadit, aby se život občanů zlepšoval.

Prosadit vybudování víceúrovňové retenční hráze Heřminovy, brát na zřetel zájmy místních obyvatel, spolupracovat se zemědělskými odborníky a ekology.

Zaměřit se na vybudování moderní spalovny v oblasti Ostrava-Hrušov či Karviná, vypomoci zdejším občanům úlevami na odvoz odpadů a tepla, včetně ozdravných pobytů dětí.

Podmínky našeho kraje se přímo nabízejí k postupnému rozšiřování agroturistiky, chovu ovcí a dobytka, k rozvoji včelařství, výroby biopotravin formou mikropodnikání.

Do této oblasti řadíme i podporu budování cyklostezek, které by byly opravdu cyklostezkami ve skutečnosti, nikoliv podle názvu. Naší představou je magistrála spojující Beskydy a Jeseníky s napojením stávajících stezek, včetně komunikace na příhraničním přechodu na Osoblažsku.

V oblasti školství se začala projevovat špatná koncepce státu a kraje v oblasti učňovského školství. Hromadné rušení učebních oborů způsobilo, že dnes chybí kvalifikovaní dělníci ve stavebnictví, hutnictví, strojírenství. Mnozí z těch, kteří tento stav zapříčinili, dnes zastávají vysoké funkce v oblasti školství. Současný stav je neúnosný, chceme pracovat na nápravě současné situace. Do této oblasti patří i malá péče o talentované děti. Tento stav chceme taktéž výrazně změnit.

Současně podporujeme výstavbu nového fotbalového stadionu ve Svinově, FC Baník a jeho fanoušci si to zaslouží. Pozemky na Bazalech lze využít pro další výstavbu bytů, či jiných staveb. Proto sdělujeme všem fanouškům Baníku, připravujeme se na letošní komunální volby v Ostravě, protože nové Zastupitelstvo města Ostravy bude rozhodovat o výstavbě tohoto sportovního stánku a věříme, že se rozhodnete kandidovat či volit Dělnickou stranu sociální spravedlnosti.

Je toho hodně, co bychom chtěli změnit a zlepšit. Rodina je však základ společnosti.

Ovšem budovat a rozšiřovat rodinu, abych získal finanční prostředky, je nemorální. Finanční podporu rodiny je nutno zvažovat tak, aby nebyla motivujícím prvkem, jako je tomu u určitých skupin dnes. Spravedlivý stát chceme pro ty, kteří pracují a ne pro ty, kteří pobírají štědré sociální dávky, v jejichž pobírání jsou skutečnými mistry.

Dělnická strana sociální spravedlnosti je zcela zásadní v postojích k totalitárním systémům, žádný z nich nepřipouští. Milujeme svobodu a svoji zem, a proto chceme poukazovat na nebezpečí, které do Evropy přináší islamismus. Je to jen další totalitární systém, jehož zásady ohrožují svobodu a demokracii. Zdálo by se, že naše země není bezprostředně ohrožena, ale jak tomu bude v budoucnosti, ukazuje islamistické násilí a teror na západ od našich hranic. Je dobré o tomto nebezpečí vědět a mluvit.

Zvažte dobře, komu dáte svůj hlas, protože volíte svůj každodenní „chléb“. Proto volím číslo 24!

Za DSSS MSK: Mgr. Václav Komárek, Iveta Machová